fbpx

Wikipedia definiuje Mediacje jako: metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia (Mediator) pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.
W praktyce Mediator wspiera proces negocjacyjny między stronami, jako niezależna i bezstronna instancja. Mediator nie jest arbitrem rozstrzygającym spór lub reprezentantem jednej ze stron konfliktu.

Procesy mediacyjne naszych Mediatorów dotyczą:

  • Rozwiązania konfliktów między firmami
  • Rozwiązania konfliktów pracowniczych (konflikt między osobami pracującymi w tej samej firmie)

Proces jest całkowice poufny. Mediator jest bezstronny wobec uczestników procesu i neutralny wobec przedmiotu sporu.